Employee Farsi/Iranian collecties

09 March 2023 - 14:23

Locatie: IISG
Max uren per week: 40,00
Max salaris: €3.336,00
Duur overeenkomst: 3 tot 6 maanden
Solliciteer hier t/m: 21-03-2023

Het IISG verzamelt en beheert documenten en publicaties van en over sociale en politieke bewegingen wereldwijd – ook in het Farsi, uit of over Iran. Dat materiaal is vaak uniek of zeldzaam, soms gevoelig. De laatste jaren hebben we veel materiaal verworven dat nog niet in onze catalogus beschikbaar is. Zorgvuldig uitzoeken en documenteren is nodig voordat we het aan onze gebruikers aan kunnen bieden, met goede gegevens in de oorspronkelijke taal.

The IISH collects and manages documents and publications by and about social and political movements worldwide - including in Farsi, from or about Iran. That material is often unique or rare, sometimes sensitive. In recent years, we have acquired a lot of material that is not yet available in our catalogue. Careful sorting out and documenting are needed before we can offer it to our users, with good data in the original language.

Wat ga je doen?

 • Je gaat Farsitalige en Iraanse collecties uitzoeken, in overleg bekijken wat in de IISG-collectie past, en lijsten maken waarmee gebruikers toegang tot de collecties kunnen krijgen. Die lijsten maak je in het Farsi, of tweetalig (Farsi en Engels of Nederlands). Het gaat vooral om 20ste eeuwse boeken, brochures en tijdschriften. Daarnaast zijn er gedigitaliseerde archieven en collecties, waarbij je met digitale bestanden werkt die goed moeten worden gecontroleerd en gesorteerd. Waar nodig leg je contact met schenkers of bruikleengevers en verzamelt informatie nodig voor verdere verwerking;
 • Als we genoeg tijd hebben kijk je ook naar Farsitalig materiaal dat al in de catalogus zit, maar nog zonder gegevens in het Farsi, of met slecht getranslitereerde gegevens. Die vul je aan en corrigeer je. Tenslotte kan je worden ingeschakeld bij het uitzoeken van Iraans of Farsitalig materiaal dat nieuw binnenkomt.
 • Naast je kerntaken willen we je kennis laten maken met het collectie-werk van het IISG in het algemeen, en bekijken of er mogelijkheden zijn om langer met elkaar samen te werken.

We hebben budget voor 3 maanden fulltime of zes maanden halftime, en bespreken graag wat voor jou de beste formule is.

 • You sort out Farsi and Iranian collections, discuss what fits in the IISH collection, and make lists that allow users to access the collections. You will make these lists in Farsi, or bilingual (Farsi and English or Dutch). It mainly concerns 20th-century books, brochures, and periodicals. There are also digitised archives and collections, where you work with digital files that need to be properly checked and sorted. Where necessary you contact donors or depositors to gather information required for further processing;
 • If we have enough time, you also look at Farsi material that is already in the catalogue, but still without data in Farsi, or with poorly transliterated data. These you complete and correct. Finally, you may be called in to sort out Iranian or Farsi material that comes in new.
 • Besides your core tasks, we want to introduce you to the collection work of the IISH in general and see if there are possibilities to work together for a longer period.

We have budget for 3 months full-time or six months half-time and would be happy to discuss what is the best formula for you.

Waar kom je te werken?

Je werkt in de afdeling Collectievorming, die verantwoordelijk is voor het verzamelen, en wordt begeleid door een van onze specialisten. Daarnaast werk je samen met de afdeling Registratie, verantwoordelijk voor de catalogus.

Contact met collega's is belangrijk, en de werkzaamheden zullen grotendeels op het IISG plaatsvinden. Het IISG-gebouw is een levendige plek in Amsterdam Oost waar internationale bezoekers, onderzoekers en collectiemedewerkers elkaar treffen.

You will work in the Collection Development department, which is responsible for collecting, and will be supervised by one of our specialists. You also work together with the Registration department, which is responsible for the catalogue.

Contact with colleagues is important, and most of the work will take place at the IISH. The IISH building is a lively place in Amsterdam East where international visitors, researchers and collection staff meet.

Wat vragen we?

 • Farsi beheers je uitstekend, bij voorkeur als native speaker. Daarnaast is je Engels of Nederlands goed.
 • Je hebt belangstelling voor het materiaal waarmee je gaat werken: documenten van en over 20ste eeuwse sociale en politieke bewegingen.
 • Je kunt goed overweg met programma’s als Excel en Word, en je bent zorgvuldig en nauwkeurig.

Graag horen we meer over jou en je motivatie in maximaal 2 pagina’s, en ontvangen we je CV.

 • You have an excellent command of Farsi, preferably as a native speaker. In addition, your English or Dutch is good.
 • You are interested in the material you will be working with: documents by and about 20th-century social and political movements.
 • You have a good command of programs such as Excel and Word, and you are meticulous and precise.

We would like to hear more about you and your motivation in a maximum of 2 pages, and to receive your CV.

Wil je meer weten?
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je een email sturen aan Marien van der Heijden (klik op de naam).

If you would like more information about this position, please email Marien van der Heijden (click on the name).

Over het IISG
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het IISG is wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het terrein van de sociale geschiedenis. Het instituut onderzoekt hoe de werk- en arbeidsverhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Hiertoe verzamelt het instituut archieven en data op mondiale schaal. De verbinding tussen onderzoek en collecties draagt sterk bij aan de onderscheidende meerwaarde van het instituut.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €2.471 en maximaal €3.336 bruto per maand bij een full time dienstverband (schaal 7 cao Nederlandse Universiteiten/KNAW) . Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.

De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.

Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

About the IISH
The International Institute of Social History (IISH - KNAW) is a research institute of the KNAW. The IISH is one of the world's leading research institutes in the field of social history. The institute studies how working and labour relations worldwide develop in the long term. To this end, the institute collects archives and data on a global scale. The connection between research and collections contributes greatly to the distinctive added value of the institute.

Employment conditions
Depending on education and experience, the salary amounts to a minimum of [[salaryMin]] and a maximum of [[salaryMax]] gross per month for full-time employment (scale 7 collective agreement for Dutch Universities/KNAW) . This excludes 8% holiday allowance, 8.3% year-end bonus, travel allowance, internet and home working allowance and pension accrual with ABP.

The KNAW offers its employees an excellent package of fringe benefits. A package that meets the various needs of employees depending on their stage of life, lifestyle or career ambitions. For example, by working an extra two hours a week it is possible to increase the number of days' holiday from 29 to 41 days a year (for full-time employment).

For a complete overview of the employment conditions, please refer to the webpage: working at the KNAW.

Diversity & Inclusion

The KNAW considers a working environment in which everyone feels welcome and valued to be of great importance. A working environment in which attention is paid to individual quality and where development opportunities are paramount. Together, we strive for an inclusive culture where we embrace differences. We therefore like to invite candidates who want to contribute to this with their background and experience. In case of equal suitability, preference will be given to the candidate who strengthens diversity within the KNAW in this way.

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.