Bruikleen van IISG documenten

Het is mogelijk om IISG documenten in bruikleen te krijgen ten behoeve van tentoonstellingen, mits de expositieruimte voldoet aan de gebruikelijke museale klimatologische eisen.

In het kort:

 • Voor het lenen van documenten wordt een tentoonstellingsvergoeding in rekening gebracht.
 • De bruikleennemer regelt en is verantwoordelijk voor het transport en de verzekering.
 • De kosten hiervan zijn voor rekening van de bruikleennemer. Het IISG maakt een bruikleenovereenkomst op en geeft vooraf de te verzekeren waarde aan.
 • Verzoeken voor bruikleen dienen minimaal zes weken voor opening van de expositie ingediend te worden.

Uitzonderingen:

 • Fotografisch materiaal en video- en audiocassettes worden niet uitgeleend. Het is mogelijk reproducties te laten vervaardigen.
 • Vanwege opname van de Karl Marx / Friedrich Engels Papers in het Unesco Memory of the World Register worden originele documenten uit deze collectie niet meer uitgeleend aan musea. Wel blijft het mogelijk scans te bestellen.

Hieronder is meer informatie over kosten en voorwaarden te vinden.

IISH Collections | Loan
IISH Collections | Loan - Photo by IISH

Tarieven voor het tentoonstellen van documenten

Voor archiefmateriaal, boeken, brochures en verschillende soorten beeldmateriaal wordt een tentoonstellingsvergoeding per document in rekening gebracht:

 • per document | € 40,00 per stuk
Miniatuurvoorbeeld

Posters: voorwaarden voor bruikleen

 • Affiches worden uitsluitend ingelijst uitgeleend.
 • Affiches worden geleverd in een frame van perspex (2-3 mm dik) en zuurvrij museumkarton, rondom dicht getaped met transparante tape, zie afbeelding 1.
 • De bruikleennemer is verantwoordelijk voor de methode van ophangen, bijvoorbeeld in een op maat gemaakte wissellijst of ingeklemd tussen hoekspijkertjes. Het IISG vervaardigde frame dient hierbij in tact te blijven.

 • In overleg is het mogelijk om het frame van perspex en museumkarton te laten voorzien van gaatjes, zie afbeelding 2.

 • De kosten van framen, verzendklaar maken et cetera worden doorberekend aan de bruikleennemer.

Miniatuurvoorbeeld

Posters: prijzen en maten

 • Tot   50x35 cm | €35,00 per stuk
 • Tot   70x50 cm | €45,00 per stuk
 • Tot 100x70 cm | €55,00 per stuk
 • Tot 125x85 cm | €75,00 per stuk
 • Grotere maten | op aanvraag        

Let op: prijzen zijn exclusief de tentoonstellingsvergoeding.

Voorwaarden voor bruikleen

 1. De in een meegestuurde bijlage gespecificeerde voorwerpen zullen door de bruikleennemer zijn verzekerd op Nederlandse 'all-risk' polisbepalingen, van het ogenblik af, dat zij van hun plaats in het gebouw van de bruikleengever worden genomen, tot en met het ogenblik waarop zij zich wederom binnen dit gebouw bevinden of op een door of namens de bruikleengever aan te wijzen plaats. Een bewijs hiervan wordt de bruikleengever ter hand gesteld voordat de voorwerpen het gebouw verlaten.
 2. Het vervoer van voorwerpen, zowel heen als terug, heeft plaats voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de bruikleennemer, doch wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de bruikleengever.
 3. De voorwerpen mogen tussen heen- en terugvervoer het gebouw van bestemming niet verlaten of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die, welke de bruikleengever bekend zijn.
 4. De bruikleennemer verplicht zich alle maatregelen van beveiliging tegen brand, inbraak, diefstal, vermissing of beschadiging te nemen, die van een goed beheerder verwacht mogen worden en door de bruikleengever goed gekeurd zijn.
 5. De voorwerpen zullen binnen het gebouw waarin de tentoonstelling wordt gehouden worden bewaard onder de gebruikelijke museale klimatologische omstandigheden en tijdens de tentoonstelling zullen zij worden opgesteld in afgesloten vitrines, of achter glas of plastic, zonder enige vorm van plakken of prikken aan/in het materiaal zelf, een en ander tot genoegen van de bruikleengever.
 6. In de toestand van de voorwerpen, noch van de omlijstingen, voetstukken en vitrines zal enige verandering worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de bruikleengever. Indien door enige oorzaak toch een verandering in de toestand van enig voorwerp zou optreden, mag door de bruikleennemer niets worden ondernomen tot herstel van de oorspronkelijke toestand, dan op aanwijzing van en onder verantwoordelijkheid van de bruikleengever.


 

 1. Onverminderd het bovenstaande, aanvaardt de bruikleennemer alle verantwoording en risico, aan het bruikleen verbonden, ook op het gebied van auteursrechten.
 2. In catalogi, op etiketten en op andere voor het publiek bestemde aanwijzingen zal de naam van de bruikleengever worden vermeld, als collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
 3. Het fotograferen, dan wel op andere wijze reproduceren der voorwerpen voor educatieve doeleinden is geoorloofd, mits door bruikleengever hiervoor te voren toestemming is verleend.
 4. Indien de voorwerpen worden gebruikt voor een tentoonstelling, stelt de bruikleennemer kosteloos een exemplaar van de bij deze tentoonstelling behorende catalogus en/of affiche ter beschikking.
 5. Bij publicatie (in bv. catalogus, boek, drukwerk) stelt de bruikleennemer kosteloos een exemplaar ter beschikking.
 6. Indien bruikleennemer wat betreft het bovenstaande in de ogen van bruikleengever in gebreke is gebleven, zijn alle voorwerpen - ongeacht de daaraan verbonden gevolgen - door bruikleengever terstond terugvorderbaar.
 7. Uit de bruikleen of uit de naleving van bovenstaande bepalingen, kan nimmer voor de bruikleennemer een recht op restitutie of vergoeding van schade - reeds geleden of nog te lijden - ontstaan.
 8. Aan de daartoe door de bruikleengever gemachtigde persoon dient door de bruikleennemer gelegenheid te worden gegeven tot het controleren van de tot het bruikleen behorende voorwerpen.
 9. Voor het lenen van documenten wordt een tentoonstellingsvergoeding in rekening gebracht, zoals bovenaan deze pagina staat vermeld.