Collectievorming

Het IISG draagt bij aan het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van informatie van uiteenlopende sociale en politieke groepen en organisaties en de mensen die daarin actief zijn. Dat doen we door het in het beheer nemen van materiaal als deel van de collectie, maar ook door het adviseren en het delen van onze kennis.

Het IISG bewaart en verzamelt materiaal rond arbeid, sociale bewegingen en sociaaleconomische ontwikkelingen. Nederland is voor ons een belangrijk gebied en daarnaast zijn we actief met betrekking tot internationale organisaties en bewegingen en een aantal landen en regio’s buiten Europa. We houden ons bezig met materiaal van particuliere organisaties en personen, niet met materiaal afkomstig van de overheid.

Sinds de oprichting heeft het IISG een grote en brede verzameling opgebouwd, waarin vele uiteenlopende onderwerpen en landen of regio’s zijn vertegenwoordigd. Lang niet alle terreinen kunnen we actief blijven voortzetten. We richten ons steeds meer op uniek of zeldzaam materiaal, niet op materiaal dat ergens anders ook al toegankelijk is en ook niet op materiaal dat net zo goed of beter ergens anders kan worden bewaard en toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld in het land waar het vandaan komt.

Wat materiaalsoorten betreft zijn we geïnteresseerd in archieven, publicaties en beeld- en geluidsmateriaal en ook steeds meer in digitale bronnen, zowel digital born als gedigitaliseerd.

The IISH team in the storage room of the Socialist International in London. Photo: SI.|
Photo: Socialist International

Waarom

Met ons werk proberen we ervoor te zorgen dat materialen worden opgenomen in het historisch archief, om de geschiedenissen van groepen, organisaties en bewegingen die anders niet bewaard zouden blijven of niet goed vertegenwoordigd zouden zijn, veilig te stellen voor huidige en toekomstige generaties. 

Daarnaast willen wij sociaaleconomisch historisch onderzoek faciliteren door deze materialen beschikbaar te stellen. Het faciliteren van kennisproductie over sociaaleconomische geschiedenis geeft inzichten in sociale ongelijkheid en de oorzaken daarvan. Deze inzichten zullen aan relevantie winnen als ze zijn gebaseerd op een breed spectrum van bronnen.

Hoe werkt het

Als u overweegt materiaal aan het IISG te schenken of in bruikleen te geven, vragen we u eerst na te gaan of het materiaal bij het IISG zou kunnen passen, al op het IISG aanwezig is, of ergens anders wordt bewaard (als het niet-uniek materiaal betreft). Daarna kunnen we in gesprek, graag eerst per e-mail, om te bekijken waar het over gaat en of het IISG een rol kan spelen.

In zo’n gesprek gaan we na wat de mogelijkheden zijn, hoe het materiaal kan worden aangeleverd, of het een schenking of een bruikleen is en of het materiaal openbaar mag worden of dat er toegangsbeperkingen moeten komen.

Mensen en organisaties die materiaal aanbieden, vragen we of ze kunnen bijdragen aan de ordening of digitalisering. Dat kan leiden tot een verdergaande vorm van samenwerking (collaborative archiving) waarbij de aanbieder een belangrijke stem heeft in de manier waarop het materiaal wordt geordend en ter beschikking gesteld. Soms zullen we een aanbieder adviseren het materiaal elders aan te bieden of zelf te houden.

Medewerkers collectievorming

Als u overweegt materiaal aan het IISG te schenken of in bruikleen te geven, of op een andere manier wilt zorgen voor het duurzaam bewaren van uw materiaal, kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Collectievorming:

Stichting IISG

Voor elke collectie die bij ons terechtkomt, sluiten we een schenkings- of bruikleencontract af bij de Stichting IISG. Deze onafhankelijke, particuliere Stichting zonder winstoogmerk zorgt ervoor dat het materiaal geen overheidsbezit wordt. De Stichting heeft een Raad van Toezicht met daarin vertegenwoordigers van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke organisaties. Het IISG, onderdeel van de KNAW, zorgt in opdracht van de Stichting voor het beheer van de collecties.