Stichting IISG

De collecties die zijn onderbracht bij het IISG, zijn eigendom van of in bruikleen gegeven aan de Stichting IISG. Dit is een onafhankelijke, particuliere stichting zonder winstoogmerk die is opgericht op 25 november 1935. In 1979 heeft de Stichting haar collecties weer in bruikleen gegeven aan het KNAW-Instituut IISG. De KNAW verschaft sindsdien op haar beurt de personele en materiële middelen om de collecties te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek.

De Stichting IISG heeft een ANBI-verklaring die garandeert dat de Belastingdienst de Stichting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen giften aan de Stichting afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Naam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

RSIN (voorheen Fiscaal Nummer): 0029.61.775

Contactgegevens

Stichting IISG
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam
Tel. 020 66 858 66
Fax 020 66 541 81
E-mail info@iisg.nl

Raad van Toezicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) van zeven tot negen leden afkomstig uit de erfgoedsector, de universitaire wereld en maatschappelijke organisaties. De RvT en de directie vervullen hun taak onbezoldigd.

Beleidsplan

Binnen haar doelstellingen streeft de Stichting naar het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van informatie op het gebied van werk, arbeidsverhoudingen, sociale en emancipatiebewegingen. Dat gebeurt enerzijds door het in het beheer nemen van archieven, publicaties, audiovisueel materiaal, objecten en datasets als deel van de collectie, anderzijds door het verstrekken van advies en het delen van de kennis.

De Stichting steunt in de eerste plaats de collectievorming door de aanschaf van boeken en tijdschriften op het gebied van sociale geschiedenis. Daarnaast ondersteunt ze de collectievorming in de regio's waar het IISG actief is: Nederland, Internationale organisaties, Azië, Sub-Saharaans Afrika, West-Azië/Noord-Afrika, Turkije/Koerden en Latijns-Amerika. In het beleid ligt de nadruk op ondergerepresenteerde groepen en thema’s, op unieke en zeldzame materialen en op digitale en gedigitaliseerde bronnen.

Naast de reguliere collectievorming ondersteunt de Stichting ook projecten op het gebied van digitalisering, participatief verzamelen, het verwerken van niet-westerse collecties, het verwerken van born digital collecties en advisering en kennisdeling.

Beloningsbeleid

De activiteiten van de Stichting IISG worden uitgevoerd door medewerkers in dienst van KNAW-IISG. Zij worden beloond volgens de salarisschalen van de CAO Nederlandse Universiteiten.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting IISG staat in de statuten omschreven als:

  • het bijdragen aan het maatschappelijk besef met betrekking tot arbeid, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale bewegingen in de ruimste zin en op mondiale schaal;
  • het bevorderen van de wetenschappelijke studie van de internationale en nationale sociaal-economische geschiedenis in de ruimste zin
ANBI logo