Beurs voor anti-kernenergieonderzoek

23 October 2023 - 13:32

Het project van onderzoeker Ulbe Bosma naar de anti-kernenergiebeweging heeft een beurs uit het KNAW-onderzoeksfonds ontvangen.

De anti-kernenergie beweging in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was een bij uitstek transnationale beweging met een bewezen impact op politieke besluitvorming. In Nederland heeft zij geleid tot stopzetting van de verdere bouw van kernenergiecentrales. Er heeft dus een ingrijpende koerswijziging plaatsgevonden in de nationale energievoorziening onder druk van de publieke opinie. Hierin hebben actiegroepen een cruciale rol vervuld. Nu we aan het begin staan van veranderingsprocessen op het gebied van energie kunnen we lessen trekken uit eerdere soortgelijke maatschappelijke discussies en de daaruit voortkomende sociale bewegingen, zoals die tegen kernenergie. De geschiedenis van de anti-kernenergiebeweging en haar effect op de publieke opinie en politieke besluitvorming is daarom een belangrijke casus wanneer we willen begrijpen onder welke condities sociale bewegingen de publieke opinie en politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Deze casestudy van het IISG kan waardevolle inzichten opleveren voor de handelingsperspectieven van burgers en sociale bewegingen in de energietransitie vandaag de dag.

Zes nieuwe onderzoeksprojecten krijgen een beurs uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Het gaat om projecten rond integratie, landbouwgewassen en hun gezondheid, energietransitie en maatschappelijk draagvlak, beschikbaar maken en hergebruiken van data, mogelijk maken van onderzoek naar de oorlogen in voormalig Joegoslavië en meer. De onderzoeksprojecten van het Huygens Instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut zijn het resultaat van het initiatief van het KNAW Humanities Cluster om ook samen te werken op het gebied van Environmental Humanities. Daarin wordt ook de samenwerking gezocht met andere KNAW-instituten, waaronder het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het initiatief is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) van NWO en KNAW.

buttons