Arbeidsinspectie in een mondiale context

10 oktober 2024 - 9:00 — 11 oktober 2024 - 17:00

De conferentie "Arbeidsinspectie in een mondiale context: balanceren tussen de belangen van werknemers en werkgevers" zal zich richten op de geschiedenis, aanwezigheid en toekomst van deze twee groepen en zal op 10 en 11 oktober 2024 worden georganiseerd bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Arbeidsinspecties zorgen ervoor dat werkgevers zich houden aan de arbeidswet- en regelgeving die de rechten en veiligheid van werknemers beschermt. Ze worden echter ook geconfronteerd met uitdagingen en tegenwerking van werkgevers en werknemers vanwege de uiteenlopende belangen tussen deze twee groepen. Werkgevers kunnen arbeidsinspecties bijvoorbeeld zien als een bron van buitensporige regelgeving die hun economische belangen schaadt. Vakbonden en arbeidersbewegingen op hun beurt kunnen arbeidsinspecties als inadequaat en ineffectief beschouwen bij het handhaven van arbeidsnormen en het waarborgen van de bescherming van de rechten van werknemers op het gebied van werktijden en veiligheid.

Call for Papers

We nodigen onderzoekers uit alle relevante disciplines uit om hun academische presentaties in te dienen voor het congres over de geschiedenis van globale arbeidsinspecties. Deze zal op 10 en 11 oktober 2024 in Amsterdam worden gehouden bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

De deadline voor het indienen van deze presentaties is 15 januari 2024.

De conferentie onderzoekt hoe arbeidsinspecties hun rol als bemiddelaars tussen werknemers en werkgevers hebben vervuld en hoe deze rol in de loop der tijd is geëvolueerd als reactie op veranderende politieke, economische en sociale contexten. Ook wordt de vraag gesteld hoe arbeidsinspecties concurreren met of op zijn minst uitgedaagd worden door alternatieve vormen van arbeidsbescherming, zoals zelfregulerende industrienormen.

We verwelkomen papers die zich bezighouden met de volgende subthema's en subvragen:

1. Hoe heeft arbeidsinspectie zich ontwikkeld tot een belangrijk element van arbeidsbescherming en uitvoering van het arbeidsbeleid in verschillende landen en regio's?
2. Wat waren de belangrijkste uitdagingen en resultaten van arbeidsinspecteurs bij het bevorderen van fatsoenlijk werk, vooral onder kwetsbare of moeilijk te bereiken groepen en in de informele economie?
3. Hoe hebben werknemers en hun organisaties deelgenomen aan het werk van de arbeidsinspecties? Welk effect hebben deze participatieve benaderingen gehad op de doeltreffendheid van de inspecties bij het bevorderen van de rechten en veiligheid van werknemers?
4. Hoe zijn vrouwelijke inspecteurs het beroep van arbeidsinspectie gaan uitoefenen en welke rol hebben zij gespeeld bij de aanpak van genderproblemen en discriminatie op de werkplek?
5. Welke strategieën pasten de arbeidsinspecties toe om het hoofd te bieden aan de verscheidenheid van sectoren en hun specifieke kenmerken van werknemers en werkgevers, terwijl de consistentie en harmonie van de wetgeving en de handhaving gehandhaafd bleven?
6. Hoe hebben de arbeidsinspecties gereageerd op de opkomst van het neoliberale economische beleid en de uitholling van de arbeidsbescherming? Welke strategieën hebben de arbeidsinspecties gebruikt om hun rol als beschermers van de rechten en veiligheid van werknemers te behouden?
7.Hoe hebben de inspectiediensten zich aangepast aan de veranderende arbeidswereld met zijn nieuwe arbeidspatronen, zoals uitzendwerk en digitaal platformwerk?
8.Hoe hebben inspectiediensten zich aangepast aan de uitdagingen van de globalisering? Hoe hebben ze gereageerd op migratie en het toenemende gebruik van onderaanneming, outsourcing en informele arbeidsregelingen die vaak buiten hun jurisdictie vallen?

We verwelkomen inzendingen van historici, sociologen, politicologen, rechtsgeleerden en andere onderzoekers die zich bezighouden met de geschiedenis van arbeidsinspecties. We moedigen interdisciplinaire en vergelijkende perspectieven aan, en we verwelkomen ook papers die putten uit vergelijkende of grensoverschrijdende perspectieven.

Ga naar de website van Social History Portal voor meer informatie.

Vrouw in Fabriek