Regels gebruik collectie

Bezoekers die collecties op de studiezaal raadplegen gaan akkoord met onderstaande regels:

 • We vragen de gebruiker het materiaal met de grootst mogelijk zorg te behandelen en aanwijzingen van de medewerkers van het IISG op te volgen. Zie hiervoor ‘omgaan met documenten’ hieronder.  
 • Archiefstukken die u met toestemming van de bruikleengever of schenker mag inzien, mag u niet aan derden laten zien.
 • Scans en foto’s van documenten mogen alleen gebruikt worden voor eigen onderzoek, onderwijs en privégebruik.
 • De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht, de bescherming van de privacy, smaad en dergelijke. De gebruiker vrijwaart het IISG van alle juridische gevolgen van diens gebruik van het materiaal. Zie ook de IISG-verklaring over auteursrecht.
 • Bij gebruik van materiaal uit de IISG-collectie in publicaties of anderszins graag de volgende bronvermelding hanteren: [Naam collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam).
 • Het IISG kan de bepalingen van toegankelijkheid wijzigen als nieuwe omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Omgaan met documenten
Het IISG doet moeite om het door ons beheerde materiaal verantwoord op te slaan en te behouden voor de toekomst. Wij vragen van u daarom ook een zorgvuldige omgang met het materiaal. Archiefstukken, boeken en tijdschriften mogen niet uit de studiezaal worden meegenomen.

 • Documenten die in slechte materiële staat zijn geven wij niet ter inzage.
 • Materiaal uit de collecties kunt u inzien op de tafels in de studiezaal. Dus niet op de grond.
 • Als er scans of microfilms van bepaalde documenten beschikbaar zijn, kunt u de originelen niet inzien.
 • Het is niet toegestaan labels, nietjes of andere hechtmaterialen van de archiefstukken te verwijderen of toe te voegen, of archiefstukken te vouwen.
 • Voorkom dat materiaal dat u meeneemt naar de studiezaal wordt verward met andere stukken.
 • U mag geen aantekeningen maken op archiefstukken, geen papieren toevoegen of verwijderen, of losse archiefstukken opnieuw ordenen.
 • De documenten moeten na raadpleging in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn ontvangen worden ingeleverd bij de balie.
 • Als u de scanner gebruikt, neem de te scannen stukken dan in de omslag mee naar het apparaat. Gebruik de scanner alleen voor documenten tot A3-formaat.